بازدید هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

بازدید هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان،دکتر خیاطیان هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به همراه دکتر مرشدی عضوکارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشور و دکتر مسعود ترکزاده ماهانی رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان  ازصندوق پژوهش و فناوری استان کرمان بازدید کرد.