سهامداران صندوق

سهامداران صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

سهامداران بخش خصوصی

شرکت مهندسی تردد راهنما

شرکت پیشرو صنعت دانش فراز

شرکت فنی مهندسی کشاورزی کیان مهر نهاده گستر

شرکت کیاسم کارمانیا

شرکت برافزا کشاورز پارس

شرکت بردهای هوشمند ایرانیان

شرکت کشت و صنعت نماد سبز مهام ایرانیان

شرکت پارس گواه گستر

شرکت گسترش سامانه های هیوا

آقای مرتضی ایرانمنش

آقای عابد شیخ بهائی

سهامداران بخش دولتی

دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)

پارک علم و فناوری استان کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان