صـدور انواع ضمانت نامه

پیچیدگی و تخصص گرایی در حوزه های دانش بنیان ضرورت استفاده از ضمانت نامه را بیشتر از قبل آشکار می کند. بانک ها به دلیل عدم آشنایی کافی و ناتوانی در ارزیابی فعالیت های دانش بنیان و فناور تمایلی به ارائه ضمانت نامه با شرایط تسهیل شده ندارند.

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با توجه به اختیارات قانونی مصوب هیئت وزیران، رسالت خود را صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور قرار داده است. ما انواع ضمانت نامه های حسن انجام کار و تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت، کسور وجه الضمان و غیره را صادر می کنیم.