مدیران صندوق

اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

دکتر مسعود رضایی زاده

دکتر مسعود رضایی زاده

رئیس هیئت مدیره
مهندس مهرداد سلمانی

مهندس مهرداد سلمانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مرتضی ایرانمنش

مرتضی ایرانمنش

عضوهیئت مدیره
سید حسین میردهقان

سید حسین میردهقان

عضو هیئت مدیره
سعید علیپور مقدم

سعید علیپور مقدم

نایب رئیس هیئت مدیر