مدیران صندوق

اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

 مسعود  ترک  زاده  ماهانی

مسعود ترک زاده ماهانی

رئیس هیئت مدیره
مجید نورانی

مجید نورانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مرتضی ایرانمنش

مرتضی ایرانمنش

عضوهیئت مدیره
سید حسین میردهقان

سید حسین میردهقان

عضو هیئت مدیره
سعید علیپور مقدم

سعید علیپور مقدم

نایب رئیس هیئت مدیر