مـعـرفـی صـنـدوق

موتور محرک پیشرفت‌های فناورانه، ایده‌های کاربردی خلاقانه‌ای است که در ذهن کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می‌گیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسب و کاری جدید به بار می‌نشیند و مفهوم کارآفرینی آغاز می‌گردد که در نهایت موجب رشد و شکوفایی ایران اسلامی در سایه اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد. در این راستا سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خدمات و محصولات دانش بنیان با عنوان “پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه” می‌بایست سرلوحه تمامی وزارت خانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار بگیرد.
مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان کرمان به عنوان ارائه کننده متنوع‌ترین خدمات مالی در زمینه تجاری‌سازی فناوری و نواوری در استان کرمان، بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران و همچنین مصوبه هیئت وزیران درجلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴، در تیرماه 1395 صادر گردید که پس سیر مراحل قانونی در سال 1396 تاسیس و در نهایت با افزایش سرمایه نقدی به میزان 31 میلیارد ریال در سال 1397فعالیت خود را آغاز نمود.
تلاش ما همواره بر این اصل استوار بوده که خدمتی ارزنده در راستای حمایت از شرکتهای فعال در حوزه فناوری و نوآوری در استان کرمان ارائه نمائیم. برای نیل به این هدف با همراهی و بهره مندی از دانش مدیران و نیروی انسانی توانمند مجموعه، تعامل مناسب با مجموعه‌های متولی حمایت از فناوری و نوآوری در استان و ارتباط تنگاتنگ با شرکتهای دانش بنیان و فناور شکل گرفته است

ماموریت

رسالت و ماموريت صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. جذب منابع مالي براي توسعه امر پژوهش و فناوري.
 2. مشاركت و سرمايه گذاري لازم براي توسعه امر پژوهش و فناوري و ايجاد بستر سرمايه گذاري بخش غيردولتي.
 3. ارائه تسهيلات مالي و حمايت هاي قانوني از پژوهشگران و فناوران.
 4. كمك به دستگاه هاي اجرايي در جهت تجاري سازي
 5. اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي طرح هاي پژوهشي کاربردي در حوزه هاي فناوري حوزه سلامت؛
 6. کمک به توليد نيمه صنعتي طرح هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري؛
 7. کمک به تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد؛
 8. تأمين سرمايه ريسک پذير و مشارکت و سرمايه­ گذاري در طرح هاي پژوهشي و فناوري حوزه سلامت؛
 9. ارائه خدمات عامليت مالي؛
 10. انجام خدمات کارشناسي و ارزيابي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت؛
 11. اعتبار سنجي طرح ها از حيث فني، بازار و اقتصادي؛
 12. انجام خدمات نظارتي براي طرح هاي مصوب و کنترل فرايند اجراي آنها؛
 13. بازاريابي و شناسايي طرح هاي فناورانه حوزه سلامت؛
 14. شناسايي و جذب اعتبارات و منابع مالي از دانشگاه هاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت، صندوق نوآوري و شکوفايي، ستاد زيست فن آوري، شرکت هاي داروئي، خيرين و ساير منابع به طرح هاي فناورانه حوزه سلامت؛
 15. کمک به توليد و تجاري سازي محصولات دانش بنيان در حوزه سلامت جامعه بشري؛
 16. ساير خدمات مورد نياز در چارچوب ضوابط و براساس شرايط.

اهداف

 • اعطاي وام و تسهيلات به
  الف- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرحهاي پژوهشي، پژوهشهاي كاربردي، فرهنگي، هنري و
  . …
  ب- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي مرحله توليد نيمهصنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري
  ج- اشخاص حقيقي و حقوقي براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد
  .
 • تأمين سرمايه ريسكپذير و مشاركت و سرمايهگذاري در طرحهاي پژوهشي و فناوري.
 • تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد.
 • صدور ضمانت نامههاي مورد نياز مؤسسات پژوهشي و فناوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طرحهاي پژوهشي و فناوري در قبال اخذ ضمانتهاي لازم از محقق.
 • مشاركت و سرمايه گذاري در طرح هاي پژوهشي و فناوري
 • مشاركت در تجاري سازي طرح هاي پژوهشي و فناوري
 • تضمين نوسانات نرخ ارز طرح هاي مصوب
 • تأمين ارز مورد نياز براي طرح هاي پژوهشي و فناوري
 • جذب و يا هدايت منابع مالي دولتي، بانك ها و موسسات اعتباري مجاز و ساير صندوق ها در راستاي اهداف و وظايف و اختيارات صندوق