مـعـرفـی صـنـدوق

موتور محرک پیشرفت‌های فناورانه، ایده‌های کاربردی خلاقانه‌ای است که در ذهن کارآفرینان، مخترعان و مبتکران شکل می‌گیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسب و کاری جدید به بار می‌نشیند و مفهوم کارآفرینی آغاز می‌گردد که در نهایت موجب رشد و شکوفایی ایران اسلامی در سایه اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد. در این راستا سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خدمات و محصولات دانش بنیان با عنوان “پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه” می‌بایست سرلوحه تمامی وزارت خانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار بگیرد.
مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان کرمان به عنوان ارائه کننده متنوع‌ترین خدمات مالی در زمینه تجاری‌سازی فناوری و نواوری در استان کرمان، بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران و همچنین مصوبه هیئت وزیران درجلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴، در تیرماه ۱۳۹۵ صادر گردید که پس سیر مراحل قانونی در سال ۱۳۹۶ تاسیس و در نهایت با افزایش سرمایه نقدی به میزان ۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷فعالیت خود را آغاز نمود.
تلاش ما همواره بر این اصل استوار بوده که خدمتی ارزنده در راستای حمایت از شرکتهای فعال در حوزه فناوری و نوآوری در استان کرمان ارائه نمائیم. برای نیل به این هدف با همراهی و بهره مندی از دانش مدیران و نیروی انسانی توانمند مجموعه، تعامل مناسب با مجموعه‌های متولی حمایت از فناوری و نوآوری در استان و ارتباط تنگاتنگ با شرکتهای دانش بنیان و فناور شکل گرفته است

ماموریت

رسالت و ماموریت صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان به شرح ذیل می‌باشد:

 1. جذب منابع مالی برای توسعه امر پژوهش و فناوری.
 2. مشارکت و سرمایه گذاری لازم برای توسعه امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری بخش غیردولتی.
 3. ارائه تسهیلات مالی و حمایت های قانونی از پژوهشگران و فناوران.
 4. کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی
 5. اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه های فناوری حوزه سلامت؛
 6. کمک به تولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری؛
 7. کمک به تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید؛
 8. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه­ گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری حوزه سلامت؛
 9. ارائه خدمات عاملیت مالی؛
 10. انجام خدمات کارشناسی و ارزیابی طرح های فناورانه حوزه سلامت؛
 11. اعتبار سنجی طرح ها از حیث فنی، بازار و اقتصادی؛
 12. انجام خدمات نظارتی برای طرح های مصوب و کنترل فرایند اجرای آنها؛
 13. بازاریابی و شناسایی طرح های فناورانه حوزه سلامت؛
 14. شناسایی و جذب اعتبارات و منابع مالی از دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد زیست فن آوری، شرکت های داروئی، خیرین و سایر منابع به طرح های فناورانه حوزه سلامت؛
 15. کمک به تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان در حوزه سلامت جامعه بشری؛
 16. سایر خدمات مورد نیاز در چارچوب ضوابط و براساس شرایط.

اهداف

 • اعطای وام و تسهیلات به
  الف- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی، پژوهشهای کاربردی، فرهنگی، هنری و
  . …
  ب- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمهصنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری
  ج- اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید
  .
 • تأمین سرمایه ریسکپذیر و مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
 • تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد.
 • صدور ضمانت نامههای مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق.
 • مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری
 • مشارکت در تجاری سازی طرح های پژوهشی و فناوری
 • تضمین نوسانات نرخ ارز طرح های مصوب
 • تأمین ارز مورد نیاز برای طرح های پژوهشی و فناوری
 • جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق