منابع مالی صندوق

منابع مالی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

منابع داخلی صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

منابع صندوق نوآوری و شکوفایی

منابع پارک علم و فناوری استان کرمان

منابع دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان