مدیر عامل جدید صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان انتخاب شد

مدیر عامل جدید صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان انتخاب شد

مجید نورانی بعنوان مدیر عامل جدید صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کرمان، در جلسه ای که با حضور کلیه اعضاء هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان در محل پارک علم و فناوری استان کرمان برگزار گردید، مجید نورانی با اکثریت آراء به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب گردید.

صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده ۴۵ برنامه چهارم است که دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل شده که به صورت تخصصی از فعالیتهای اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان که توسط بخش غیر دولتی و دولتی انجام می شودو همچنین شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان به صورت مالی و خدماتی حمایت می نماید.